Pågående detaljplaner Ängelholms Kommun

KUNGGÖRELSE

Förslag till detaljplan Klitterbyn 2, Havsbaden (Bostäder)Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 8 februari 2022 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för granskning. Planområdet är beläget i området Klitterbyn i stadsdelen Havsbaden, Ängelholm. Planområdet omfattar bland annat den bebyggelse som tidigare använts som konferensanläggning inom området. Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, inom planområdet. Totalt i storleksordningen ett fyrtiotal lägenheter. För en flexibel markanvändning med möjlighet till lokal service och tillfällig övernattning prövas även markanvändning c-centrum. Förslaget avviker från översiktsplanen genom att länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande för detaljplanen meddelat att aktuell detaljplan avviker från länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen. Med bakgrund av detta övergår handläggningen från standard till utökat planförfarande. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.Vill du titta på förslaget? Planhandlingarna finns, enligt PBL (2010:900) 5 kap 18§ utställda från den 21 februari 2022 till och med den 23 mars 2022. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 23 mars 2022. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråds- och/eller granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Läs mer på https://www.engelholm.se/…/pagaende-detaljplaner.html